Witamy
Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik
Nieruchomości w Koźmicach Małych
Podstawowe informacje:
Data: 2020-11-26
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Koźmicach Małych
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 175 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

26 listopada 2020 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się:

 

PIERWSZA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Koźmice Małe, gm. Wieliczka, składających się z:

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 44 o powierzchni 0,2472 ha – powierzchnia na podstawie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (działka o kształcie nieregularnym, położona w terenie pofałdowanym lekko pochyłym, uzbrojenie terenu w media znajduje się w zasięgu działki, przez działkę przebiega pas drogi do sąsiednich działek – droga utwardzona, działka nie posiada prawnie uregulowanego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – brak wpisanych służebności), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00040156/8,

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 45 o powierzchni 0,5093 ha – powierzchnia na podstawie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (działka o kształcie nieregularnym, położona w terenie pofałdowanym, lekko pochyłym, uzbrojenie terenu w media znajduje się w zasięgu działki, przez działkę przebiega pas drogi służebnej do sąsiednich działek - droga utwardzona, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, asfaltowej), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00015714/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- niezabudowana działka ewidencyjna o nr 44 oszacowana jest na kwotę: 234 000,00 zł,

- niezabudowana działka ewidencyjna o nr 45 oszacowana jest na kwotę: 543 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:

- cena wywoławcza za niezabudowaną działkę ewidencyjną o nr 44 wynosi: 175 500,00 zł,

- cena wywoławcza za niezabudowaną działkę ewidencyjną o nr 45 wynosi: 407 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną o nr 44 wadium wynosi: 23 400,00 zł,

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną o nr 45 wadium wynosi: 54 300,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Koźmice Małe
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2021, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.